රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගංවතුර තත්ත්වයක්... 14-05-22