කොතලාවල පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළවූ අදහස්... 23-07-21