මුඛ ආවරණ නිසිලෙස පැළඳගන්නා ලෙස මගීන්ට පැවසූ කොන්දොස්තරට වුණු දේ... 18-10-20