කොටුවේ මාස්ක් නැති අයියලා කොටුවේ - රහසිගත වීඩියෝව හමුවේ අසරණ වෙයි 05-05-21