සමීරගම මුස්ලිම් විද්‍යාලයේ දරුවන්ට හෙට අලුත් බලාපොරොත්තුවක්.. 23-09-22