ක්‍රියාත්මක ප්‍රමුඛතා මං තීරු නීතියත් උල්ලංඝනය වූ අවස්ථාවක්... 16-09-20