ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ද හොයලා බලන්නම් - සෞඛ්‍ය ඇමතිගෙන් උත්තරයක් 15-09-21