19 පැන මැති සබයට ආ 22 - 19යේ ගඳ කෑල්ලකුත් මේක ඇතුලේ - Hiru News 11-08-22