19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධයනය ගේනකොට කිව්වේ මේකෙන් ප්‍රාතිහාර්ය වෙනව කියල - දිනේෂ් 13-06-19