සෞදියට ගිය මගේ බිරිඳ ගෙන්වා දෙන්න - සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් 19 500 අලුත් එවුන්ට 30 000 - Hiru News 27-05-23