හිටපු ජනපති අපි නොදන්න රේඩියෝ හා එක්වෙයි... 23-05-20