මෙරට කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ මූලාරම්භය ගැන යුද හමුදාපතිගෙන් අනාවරණයක් 18-10-20