ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් ප්‍රභේදයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් ද 03-12-21