සිය පළමු නායකයා ගැන සංවේදී වූ සිදත් - මුල් වරට හෙළිකළ මෙතෙක් නොකී කතාව 19-10-21