කවද්ද මේ දෙනවා කියන දීමනා දෙන්නේ... \'ගොයම් පැහෙන්නේ කොහොමද පොහොර නැතුව\' 22-11-23