මැලේරියාව ගැන එළියට ආ අලුත්ම කථාව...ඔබත් අප්‍රිකානු රටක සංචාරය කළාද 25-04-24