රනිල් සජිත් ජේ.වී.පී.ය සහ මහා සංඝ රත්නයත් වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා 03-03-21