ජනපති එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර සමුළුව අමතයි... 15-03-19