දරුවන් කෙලෙසන්නන්ට මරණ දඬුවම දෙනු - රාජ්‍ය ඇමති පියල්ගෙන් ඉල්ලීමක් 22-07-21