ත්‍රස්තවාදී නින්දිත වැඩ අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා - ඕමල්පේ සෝභිත හිමි 07-08-22