තවත් සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2ක් දිවයිනට... 23-07-21