ව්‍යාජ අංක තහඩු සහ මෝටර් රථ 2ක් සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට 03-03-21