බණ්ඩාරගම ජල සම්පාදයෙන් හොරෙන් ජලය ඇද්ද 2ක් කොටුවෙයි... 15-03-19