සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයට නිදහස් ලකුණු 2ක් එකතු කරනවා - Hiru News 16-05-24