අගමැති පත් කළ කමිටුවේ 20 පිළිබඳ වාර්තාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට 16-09-20