පාසල් වෑන් ගාස්තු 20-30%කින් වැඩි කරන්න වෙනවා... 28-06-22