අද කැබිනෙට්ටුවට නොගිය 20වන සංශෝධනයේ කමිටු වාර්තාව - Hiru News 17-09-20