හිරුට 20 යි -තෑගි වැස්සයි තෙවන යතුරුපැදිය බඩල්කුඹුරට - Hiru News 07-12-18