හදිසියේ මතු වූ උරුමය - වසර 2000 පැරණි ආරාමයක් 22-07-21