මංතීරු නීතිය කඩ කලොත් දඩය 2000යි - Hiru News 16-09-20