පොලිසියේ අවවාදයෙන් පසු කාන්තාව දුන් ගුටිය 27-03-20