තෙල් ටැංකි ගැන තමන් කළ ප්‍රකාශය වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කරලා - බලශක්ති ඇමති 24-02-21