ශ්‍රාවස්තිපුර වට්ටක්කා තොග අලෙවිය ඇරඹෙයි... 12-02-19