ඉන්දියානු නිරෝධායනය ව්‍යාපාරයක් - පාර්ලිමේන්තුවටත් ගිය අලුත් කතාව 05-05-21