කොවිඩ් දත්තවලට එරෙහි චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල 15-09-21