අන්තවාදය ගැන දෙබිඩි පිළිවෙතක් - කීර්ති නාමය විනාශ කිරීමේ උපක්‍රමයක් 15-09-21