සමෘද්ධි ගැටලුවක් නිසා අම්පාර මහඔය විරෝධතා 13-06-19