2022 බලශක්ති අර්බුදයට පෙර තෙල් තොග පිටින් අතුරුදන් වෙලා... 11-07-24