අද දවසේ කාටුන් විස්තරේ 2023-09-19 - Hiru News 19-09-23