ඇප ලැබුණු දමිතා මාධ්‍යට සියල්ල හෙළිකරයි...\'මම වතුර ටිකක්වත් දෙන එකක් නෑ\' 25-04-24