ත්‍රිකුණාමලය ගාල්ල සහ මාතර ජනතාවට හදිසි දැනුම්දීමක්... \'කලබල වෙන්න එපා...\' 04-10-23