මහනුවරදී මාත්‍රා දෙකක් එකවර දෙයි - රෝගී වූ කාන්තාවට හදිසි ප්‍රතිකාර 22-07-21