හිටියොත් හොඳට හැදී දෙවියොත් නමට වඳී - “බත් කන්න බැරිනම් පස් කාපල්ලා” 15-09-21