පරීක්ෂණ ගුවන් යානයක් යාපනයේ ගුවන් තොටුපලට 16-10-19