සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව කියන්නේ හැමදේකටම කරගහන එක නොවෙයි - මුජිබර් රහුමාන් 07-08-22