හිසට ගසක් කඩා වැටී කාන්තාවක් මරුට \'ඉස්පිරිතාලෙට අරන් යනකොටත් නැතිවෙලා\' 10-12-22