ළමයෙක් හිංසනයට ලක්වුණා කියලා එන හැම තොරතුරුම විමර්ෂණයට නිලධාරීන් මදි ද 12-06-24