මේ පුටුවේ ඉඳගත්තේ ආණ්ඩුවේ සල්ලි බලාපොරොත්තුවෙන් නෙමෙයි- ධම්මික පෙරේරා 28-06-22