ගවයා පාරමාරුවීමේදී යතුරුපැදිකරුවා අනතුරට... 13-10-18