වැඩි වූ විදුලි බිලට විසඳුමක් ලෙස ඉන්දීය ණය යටතේ ආගමික ස්ථානවලට සූර්ය පැනල.. 23-09-22